FLUX,  spol s r.o.


Obecné informace

Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz povinného systému eNeschopenka podle zákonů č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb. Elektronické zpracování by mělo přinést zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli.
Neschopenky vystavené na stávajícím tištěném vícedílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou nadále zpracovány „postaru“.
Postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti vzniklé od 1. 1. 2020 se zásadně změní. Zaměstnavatelé budou nově získávat všechny informace o pracovních neschopnostech zaměstnanců elektronicky. Zaměstnanec nebude předávat doklady zaměstnavateli, ale po celou dobu bude mít u sebe průkaz práce neschopného pojištěnce, který mu vystaví lékař. Zaměstnanec pouze nahlásí zaměstnavateli, že byl uznán práce neschopným a o další kroky se postará zaměstnavatel.

Zaměstnavatel bude mít k dispozici od ČSSZ služby pro ověření či stažení údajů o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců a na vyžádání mu o nich budou z ČSSZ odesílány notifikace.

Kanály pro získávání informací o DPN:

1.      Online služba na ePortálu ČSSZ

 Zaměstnavatel nebo jím pověřená osoba se musí přihlásit do webového rozhraní ePortálu.

 Vhodné pro rychlé získání informace v lidsky čitelné podobě.

 Není možné použít pro automatizované stahování dat systémem zaměstnavatele.

2.      Emailová notifikace

 Zaměstnavatel si musí na ČSSZ registrovat email, na který mu budou doručovány informace o DPN.

 Informace neobsahuje žádné podrobnosti o zaměstnanci a jeho DPN. Vhodné zkombinovat s online službou ePortálu, kdy emailem dojde informace o tom, že jsou dostupné nové informace o DPN, online službou ePortálu ČSSZ pak zaměstnavatel získá podrobnosti o DPN.

3.      Datová zpráva ISDS

Zaměstnavatel si musí na ČSSZ registrovat pro svoje variabilní symboly (VS) datovou schránku/schránky, na kterou mu budou automaticky doručovány informace o DPN. Nemusí se přitom jednat o jeho datovou schránku.

Vhodné pro rychlé získání informace v lidsky čitelné podobě i pro automatizované zpracování systémem zaměstnavatele. Datová zpráva obsahuje v příloze XML (pro možnost automatizovaného zpracování) i PDF (pro člověka čitelnější podoba).

4.       APEP služba pro elektronická podání (e-Podání)
Zaměstnavatel se musí na ČSSZ registrovat pro využívání nového elektronického podání DZDPN. Při registraci musí uvést veřejnou část kvalifikovaného certifikátu (stejně jako u ostatních ePodání).

Služba je určená pro automatizované zpracování informací o DPN systémem zaměstnavatele.

 

Bližší informace i možnosti registrace a přihlášení naleznete na webových stránkách ČSSZ, MPSV nebo zde: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele.

O zpřístupnění těchto služeb včetně zasílání notifikací bude možné ČSSZ žádat od prosince 2019.

Po 14 dnech neschopnosti zaměstnance bude zaměstnavatel posílat ČSSZ přílohu k žádosti o dávku (podání NEMPRI20). Toto podání je rozšířeno o informaci, kam je zaměstnanci vyplácena mzda či plat a nově o možnost vytvoření opravného podání.
Po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance nově zaměstnavatel elektronicky podává hlášení
HZUPN20 - Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.

 

 

Práce s eNeschopenkou v systému FLUXPAM 5

Zřízení služeb ČSSZ poskytuje možnost nahlížení, průběžného zasílání i stahování informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců do mzdového či personálního softwaru.

Systém FLUXPAM 5 nabídne klientům dvě řešení.

1/ Základní řešení

Základní řešení této problematiky v systému FLUXPAM 5 spočívá zjednodušeně z pohledu uživatele v úpravě přílohy k žádosti o dávku NP(NEMPRI20), vytvoření nového hlášení o ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN20) podle legislativy k 1. 1. 2020 a v úpravě práce s nepřítomnostmi tak, aby byla umožněna vazba na notifikace (tj. ukládání čísla pracovní neschopenky).
Toto řešení bude obsahovat práci s neschopenkami bez komunikace s ČSSZ a bude považováno za legislativní úpravu, uživatelům bude poskytnuto v rámci údržby pro příští rok.
Uživatel bude dostávat notifikace z ČSSZ jím zvoleným způsobem (viz bod 1 až 3 popsaných kanálů komunikace) a všechny tyto změny bude zadávat do systému FLUXPAM 5 ručně.


2/ Modul e-Neschopenky

Nadstavbový modul e-Neschopenky bude umožňovat, nad rámec základního řešení, automatizované získávání údajů o dávkách PN svých zaměstnanců z ČSSZ prostřednictvím nového podání DZDPN  ve standardním rozhraní APEP (viz bod 4 popsaných kanálů komunikace) a ukládání těchto údajů v systému Fluxpam5. Získaná data o pracovních neschopnostech budou využita pro zpracování mezd.
Modul e-Neschopenky přinese uživatelský komfort v práci s pracovními neschopnostmi.
Nasazení nadstavbového modulu e-Neschopenky předpokládáme až v průběhu roku 2020 (podle zkušeností s náběhem evidence pracovních neschopností na portálu ČSSZ).

Pro zpracování pracovních neschopností v lednu 2020 doporučujeme zaregistrovat se na ČSSZ zvoleným způsobem (viz bod 1 až 3 popsaných kanálů komunikace) a nemocenské dávky zpracovat v režimu základního řešení.

Aktuálně