FLUX,  spol s r.o.

Mzdový program FLUXPAM 5 vyhovuje zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zákonu č. 110/2019 o zpracování osobních údajů a dále příslušnému doprovodnému zákonu uveřejněnému pod číslem 111/2019.

Program FLUXPAM 5 poskytuje následující technická řešení požadovaná Nařízením, organizační opatření je třeba v organizacích nastavit. 

 

Zaměstnanci mají dle Nařízení následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům (právo na informace)

Zaměstnanec má právo požádat o seznam evidovaných osobních údajů, informace o účelu jejich zpracování a seznam osob, které mají k těmto údajům přístup.

Informace o zpracovávaných údajích lze v programu FLUXPAM 5 vytvořit pomocí standardních nástrojů.

- právo na opravu osobních údajů 

Osobní údaje se musí ve mzdovém programu aktualizovat na základě dokladů.

- právo na přenositelnost údajů

Každý zaměstnanec může požádat svého zaměstnavatele o výpis všech evidovaných údajů k jejich přenosu.

- právo na výmaz osobních údajů 

Zaměstnavatel musí smazat veškeré údaje o svých zaměstnancích, u kterých pominul právní důvod nebo oprávněný zájem k jejich uchovávání. Přednost ale má zákonný povinný režim uchovávání specifických dokumentů (např. mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění po dobu 30 let). Oprávněným účelem uchování dokumentů je také možnost zaměstnavatele efektivně se bránit v případném sporu se zaměstnancem. Za přijatelné je považováno uchování dokumentů za tímto účelem po dobu až 4 let.

V programu FLUXPAM 5 lze smazat veškeré údaje o aktuálních i bývalých zaměstnancích kdykoliv, je však vždy nutné zvážit důsledky takového zásahu.

- právo na omezení zpracování osobních údajů 

Osobní údaje zaměstnavatel shromažďuje a zpracovává za účelem vedení mzdové
 a personální agendy. Jedná se o právní důvod, případně oprávněný zájem, a proto souhlas se zpracováním osobních údajů zaměstnavatel jako správce údajů nepotřebuje a ani by jej neměl požadovat. Zaměstnavatel by měl ale uchovávat pouze nezbytně nutné dokumenty.

 

Nařízením požadované informace o změnách dat vedených o zaměstnancích a evidenci o přihlašování a odhlašování uživatelů zajišťuje v programu FLUXPAM 5 nadstavbový modul Sledování změn – logování. Administrátor systému má možnost nastavit rozsah událostí modulem sledovaných.

Toogle Left