FLUX,  spol s r.o.

Personalistika

Veškeré údaje o zaměstnancích organizace v požadované struktuře pro Vašeho personalistu a mnoho dalšího obstará modul Personalistika.

Samotný systém FLUXPAM 5 obsahuje všechny základní personální údaje. O jejich rozšíření (jak my říkáme na "velkou personalistiku") se stará právě představovaný modul Personalistika.

Modulem Personalistika je tedy výhodné doplnit základní systém. Údaje již vyplněné, budou viditelné a použitelné v modulu Personalistika.
Díky jediné databázi nedochází k zbytečným duplicitám při zadávání a komfort je zvýšen možností výběru z aktuálních číselníků.
Algoritmy i způsob zadávání jsou přehledné a zachovány stejné.
 

Celý modul je členěn do několika sekcí:

organizační struktura

Členění jednotlivých útvarů organizace vyjadřující nadřazenost, podřazenost a vzájemné vazby.

Základem personálního systému je organizační struktura (organizační strom) s možností zadávání organizací, sekcí, odborů, oddělení, sekretariátu, v různé hierarchii a s možností kdekoliv ve struktuře zadávat systemizovaná místa.

Jednotliví zaměstnanci se přiřazují na definovaná systemizovaná místa.
Modul umožňuje variantní vytváření organizační struktury (vytvářet jednotlivé varianty systemizace, platná je vždy pouze jedna).

Změny v organizační struktuře lze provádět velice snadno - prostým přesunutím myší na vybrané místo. Pokud má přenášený prvek pod sebou přiřazené další prvky, přenese se celá část větve od zvoleného prvku dolů.
Historicky je možné zobrazit organizační strukturu k jakémukoliv datu.

 

vzdělávání

Pomocí tohoto modulu organizace zabezpečí odborný růst svých zaměstnanců.

Eviduje vzdělávací organizace a jednotlivé vzdělávací akce, a to ve stadiu přípravy, přihlašování zájemců, výběru a vyslání zájemců na kurz.
Obsahuje nákladovost na akce i na jednotlivé absolventy, evidenci lektorů a předaných materiálů, vyhodnocení vzdělávacích akcí.

Pro posouzení efektivity lze sledovat, kolika vzdělávacích akcí se zaměstnanec zúčastnil s vyčíslením nákladů na jeho účast.

Součástí je tvorba osobního vzdělávacího plánu.

 

výběrová řízení

Tento modul řeší činnosti spojené s výběrem nových zaměstnanců.

Tato sekce umožňuje evidenci uchazečů o zaměstnání, výběrové řízení s komisí i bez komise, možnost převzetí požadavku na uchazeče přímo ze systemizovaného místa, na které bude výběrové řízení probíhat, sledování dodání požadovaných dokumentů účastníky výběrových řízení, vyhodnocení účastníků výběrového řízení s možností stanovení pořadí účastníků, převedení vybraného zaměstnance do aktivních zaměstnanců.

 

benefity

Oblast správy a evidence nenárokových složek platu.

Sekce zvaná Benefity slouží k evidenci a ke sledování čerpání nenárokových složek platu (i FKSP). Na základě zvolené váhy umožňuje vyhodnotit nárokování zaměstnanců.

 

hodnocení zaměstnanců

Tento modul zvládá celý proces hodnocení zaměstnance, od stanovení kritérií až k jejich vyhodnocení. Umožňuje sledovat silné i slabé stránky zaměstnance, motivuje ho a poskytuje zpětnou vazbu.

Do Hodnocení zaměstnanců patří oblast hodnocení zaměstnance nadřízeným i část, kde hodnotí zaměstnanec sám sebe. Systém pracuje v návaznosti na definované kompetence jednotlivých pracovních pozic a lze je přímo využít při odměňování zaměstnanců.

Vedoucí zaměstnanec může v rámci hodnocení pracovat s Rozvojovými a Výkonovými úkoly.

Toogle Left